Category: 颱風強度

強度颱風

強度颱風

108 利奇馬颱風暨0810豪雨 105 莫蘭蒂颱風 105 尼伯特颱風 104 杜鵑颱風 102 ...

中度颱風

中度颱風

108 米塔颱風 107 瑪莉亞颱風 106泰利颱風 106尼莎暨海棠颱風事件 106天鴿颱風 10...

輕度颱風

輕度颱風

108 白鹿颱風 108 丹娜絲颱風 106谷超颱風 106尼莎暨海棠颱風事件 105 艾利颱風 1...