Category: 災害情況

洪水

洪水

107 0823熱帶低壓水災 106尼莎暨海棠颱風事件 106天鴿颱風 106 0601豪雨 105...

設施損毀

設施損毀

106泰利颱風 106尼莎暨海棠颱風事件 106天鴿颱風 105 艾利颱風 105 梅姬颱風 105...

土石流

土石流

106尼莎暨海棠颱風事件 106天鴿颱風 105 艾利颱風 105 馬勒卡颱風 105 梅姬颱風 1...